Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobrze uczyć ...

Drukuj

Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie od września 2007 roku bierze udział w programie Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej (Szkoła ucząca się- SUS), finansowanym przez organ prowadzący gminy Gniewino, reprezentowany przez Wójta – pana Zbigniewa Walczaka

 Celem programu jest wypracowywanie modelu pracy szkoły, w której byłyby między innymi wyrównywane szanse edukacyjne uczniów.

Ważną rolę odgrywałoby też podejmowanie skutecznych działań, mających na celu zapobieganie przedwczesnemu przerywaniu przez uczniów realizacji obowiązku szkolnego program dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności nauczania oraz wszystkich działań wychowawczychi opiekuńczych podejmowanych przez szkołę Modernizacja pracy metodycznej szkoły oparta będzie na zwiększeniu zakresu stosowania przez nauczycieli oceniania kształtującego oraz  zgodnie z jego zasadami, modyfikacji i wzbogacenia stosowanych w szkole metod nauczania.

 Ocenianie kształtujące (OK.), w odróżnieniu od tradycyjnego główny nacisk kładzie na to, aby uczniowie byli świadomi celowości zdobywania danych wiadomości i umiejętności oraz czuli się odpowiedzialni za własną naukę. Okazuje się, że nie zawsze dziecko musi być oceniane przy pomocy stopni szkolnych. Często lepsze efekty można uzyskać, informując je o tym na jakim jest etapie i co jeszcze powinno zrobić. Ocenianie kształtujące ma zatem służyć ciągłemu ulepszaniu procesu uczenia się a także rzeczywistej i rzetelnej ocenie wiedzy i umiejętności uczniów.

 Już w roku szkolnym 2007/2008 grupa nauczycieli stosowała ocenianie kształtujące w klasach Ia oraz IVa szkoły podstawowej a niektóre jego elementy również w pozostałych klasach W roku szkolnym 2008/2009 kontynuujemy prace z OK.

Zajmujemy się też procedurą SUS, czyli poprawą jakości pracy szkoły. W celu uzyskania możliwie najlepszych efektów do współpracy zaprosiliśmy rodziców, uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły, którzy wspólnie wypracowali profil szkoły. Poznaliśmy opinie rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na temat stanu szkoły i panującychw niej relacji. Pozwoliły one na opracowanie wniosków do dalszej poprawy jakości pracy szkoły. Działania nasze są wspierane i koordynowane przez trenerów z Centrum Edukacji Obywatelskiej