Gmina HERB GMINY GNIEWINO Gniewino
Akt założycielski          
Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie  

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; art. z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "h" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz Uchwały Rady Gminy w Gniewinie Nr 69/VIII/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia publigznego Gimnazjum w Kostkowie.


§ 1

Z dniem 1 września 1999 roku zakłada się Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie, zwane dalej szkołą.


§ 2

Granice obwodu Szkoły określa Uchwała Rady Gminy w Gniewinie z dnia 15 marca 1999 roku Nr 69/VIII/99.


§ 3

Organizację Szkoły określa statut opracowany na podstawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r., Dz. U. Nr 14, poz.131)


§ 4

Wykonanie decyzji powierza się dyrektorowi Pani Stanisławie Hennig.


§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 1999 roku.