Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dostawy artykułów spożywczych

Piątek, 10 Grudzień 2010 13:48
Drukuj

Zamostne: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie
Numer ogłoszenia: 403622 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324010 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, ul. Księdza Galasa 1, 84-252 Zamostne, woj. pomorskie, tel. 58 6706665, faks 58 6706661.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotemm zamówienia jest: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu szkół w Kostkowie.Dostawy będą dokonywane partiami w związku z sukcesywnymi potrzebami Zamawiającego. Dostawa artykułów odbywać sie będzie po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego oraz na każde telefoniczne złożenie zamówienia . zamówiony towar należy dostarczyć najpóźniej do godziny 7:00 dnia wskazanego przez Zamawiającego. Zamówiony towar musi być świeży , nieprzeterminowany i musi posiadać świadectwa jakości . Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia artykułów na miejsce własnym samochodem dostawczym spełniajacym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.10.00.00-2, 03.14.00.00-4, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.98.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17711,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa nabiału do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11905,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów pozostałych do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40591,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa drobiu do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3031,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa wędlin i mięsa do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25655,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17757,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu w Kostkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11456,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ