Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy

Drukuj PDF

Zamostne: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie
Numer ogłoszenia: 324010 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie , ul. Księdza Galasa 1, 84-252 Zamostne, woj. pomorskie, tel. 58 6706665, faks 58 6706661.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.szskostkowo.pl

·      Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szskostkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału ryb do stołówki szkolnej . Dostawy będą dokonywane partiami w związku z sukcesywnymi potrzebami Zamawiającego. Dostawa artykułów odbywać się będzie po uprzednim zamówieniu przez Zamawiajacego oraz na każde telefoniczne złożenie zamówienia.Zamówiony towar należy dostarczyć najpóźniej do godziny 7:00 dnia wskazanego przez Zamawiającego . Zamówiony towar musi być świeży, nieprzeterminowany i musi posiadać świadectwa jakości. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia artykułów na miejsce własnym samochodem dostawczym spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 5 do nr 11. W dokumentacji technicznej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia dotyczących dostawy artykułów spożywczych (załączniki cenowe oraz wzór umowy stanowiące załączniki 4-11) do stalonych znaków towarowych i nazw producentów stosuje się zapis - lub równoważny..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.10.00.00-2, 03.14.00.00-4, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.98.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szskostkowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1 84-252 Zamostne Sekretariat pokój 101 godziny urzędowania 7:30 - 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1 84-252 Zamostne Sekretariat pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części zamówienia obejmuje załącznik nr 5 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa nabiału do stołówki szkolnej Samorzadowego Zespołu Szkół w Kostkowie..

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje załączxnik nr 6 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa artykułó pozostałych do stołówki szkolnej Samorzadowego Zespołu Szkół w Kostkowie..

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części 3 przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 9 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa drobiu do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie..

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółoey zakres części przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 7 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.00.00-4.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wędlin i mięsa do stołówki szkolnej Samorzadowego Zespołu szkół w Kostkowie..

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części 5 przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 8 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.00.00-4.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa ryb do stołówki szkolnej Samorzadowego Zespołu Szkół w Kostkowie..

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części 6 przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 10 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do stołówki szkolnej Samorzadowego Zespołu Szkół w Kostkowie.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres części 7 przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 11 do SIWZ..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.60.00.00-4.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: