Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozstrzygnięcie przetargu

Drukuj PDF
                                                           Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:

„ Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie”  

     Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie , ul. Ksiedza Galasa 1, 84-252 Zamostne , niniejszym zawiadamia ,że najkorzystniejszą w świetle art. 91 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została wybrana oferta nr 2 zlożona przez:

 

Firmę Usługowo-Produkcyjno-Handlową

INSTAL- BUD

Jerzy Labuda

84-242 Luzino

ul. Robotnicza 3

 

Uzasadnienie wyboru:

   Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się opisem SIWZ – cena 100%. Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 240884,11 zł. brutto. Słownie: dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery  11/100

złotych brutto.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowanie złożono 2 oferty w wyznaczonym terminie do upływu składania ofert wg. wykazu jn.

  

Oferta nr 1        Przędsiebiorstwo Robór Drogowych JMZ              99 pkt. 

                          ul. Przemyslowa 20

                          84-200 Wejherowo

   

 Oferta nr 2      Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa               100 pkt.

                         INSTAL- BUD

                         Jerzy Labuda

                         84-242 Luzino          

                         ul. Robotnicza 3

 

     Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej : www.szskostkowo.pl.

  

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                              mgr Katarzyna Ekalt

                                                                                                  Wicedyrektor

                                                                                 Samorządowego Zespoł Szkół

                                                                                                  w Kostkowie