Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie o przetargu Radosna Szkoła

Drukuj PDF

 

Zamostne: Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, ul. Księdza Galasa 1, 84-252 Zamostne, woj. pomorskie, tel. 58 6706665, faks 58 6706661.

 

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szskostkowo.pl

    * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szskostkowo.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie wraz z dostawą i montażem placu. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujący zakres robót: 1) Wykonanie robót ziemnych i podbudowę pod nawierzchnię placu zabaw. 2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i strefy komunikacyjnej - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa albo syntetyczna typu Tartan amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,50 zgodna z Polskimi Normami. 3) Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: a. urządzenie ruchome młynek b. przelotnia rakieta c. przelotnia koń d. urządzenie linowe drzewo e. ściana wspinaczkowa trójstronna trzy korony f. ściana wspinaczkowa skałka g. ściana wspinaczkowa łańcuchowa h. zestaw gimnastyczny FIP i. ławki stalowe Jacek j. karuzela tarczowa k. urządzenie ruchome żółw l. zestaw rekreacyjny jedno wieżowy PIONIER m. przelotnia n. piaskownica 4) Adaptacja 7 istniejących urządzeń. 5) Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych. 6) Wykonanie i zamontowanie tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw i wskazujący na sposób zachowania wobec sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw. 7) Wykonanie i zainstalowanie tablicy informującej o wyposażeniu placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA (z logo programu). 8) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.23.32.50-6, 37.53.52.00-9.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

    * Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art.45 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł. Słownie: jeden tysiąc złotych. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych -w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9lipca 2000r. o utworzeniu Polskiej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: KBS Wejherowo Oddział Gniewino nr konta bankowego: 52 8350 0004 4200 7797 2000 0010 z podaniem tytułu: wadium- SZS/341-3/2010- Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach - do oferty należy dołączyć kopię właściwego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, oryginał złożyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą.6. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucana bez rozpatrywania..

 

III.2) ZALICZKI

 

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

    *

 

      III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    *

 

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw bądź wykonaniu nawierzchni sportowych. Oceny spełnienie przez Wykonawcę tego warunku Zmawiający dokona na podstawie przedłożonych dokumentów metodą spełnia/nie spełnia.

    *

 

      III.3.3) Potencjał techniczny

    *

 

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o Wykonawca ma wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno- budowlanymi wydanymi według aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego (lub na podstawie przepisów prawa obowiązującego w momencie wydania uprawnień). Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku zamawiający dokona na podstawie przedłożonych dokumentów metodą spełnia/nie spełnia.

    *

 

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

    *

 

      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

          o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

          o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

          o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

    *

 

      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

    *

 

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Oświadczenie w trybie art. 22 Aktualny odpis z właściwego rejestru (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany osób, które będą wykonywały zamówienie w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert pod warunkiem, że osoba, na którą Wykonawca zamienia osobę wskazaną w ofercie posiada porównywalne, nie gorsze uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadku: - wystapiły siły wyższej tj, zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnie od woli Stron uniemożliwiającego wykonanie robót, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności; wystąpienie siły wyższej powinno być bez zbędnej zwłoki udokumentowane przez stronę powołującą się na nią; - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; - zmiana wynagrodzenia z zakresie podatku VAT- w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szskostkowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1 84-252 Zamostne.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1 84-252 Zamostne Sekretariat pokój nr 101.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Umieszczono na stronie UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.08.20010r.pod nr. 249506-2010 

Umieszczono na tablicy  ogłoszeń Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie dnia 13.08.2010r.

DRUKI (w formacie pdf) DO POBRANIA:

  1. SIWZ>>>>>
  2. Druki - Oferta>>>>>
  3. Załącznik 7 -projekt umowy>>>>
  4. Załącznik 8 - dokumentacja określająca przedmiot zamówienia>>>>>